غيرانتفاعی دانا ناحیه 2 همدان

ارتباط با اولیاء و دانش آموزان

گلهای سر سبد مدرسه دانا نوبت دوم سال تحصیلی 86- 85

 کلاس اول  ۱  

  ردیف

        نام      و       نام انوادگی   معدل   رتبه 

۱

غزل           ایمنی

     ۲۰    اول

۲

    گلناز         قیما قیان 

   ۹۲/۱۹    دوم

۳

  پگاه          آنا تو نتن

۸۷/۱۹

سوم

۴

مهتاب         رامگر

۷۷/۱۹

   بر تر

۵

      مژ ده         رو غنیان    

۷۴/۱۹

    "

۶

       فا طمه        سعیدی

۶۲/۱۹

    "

۷

       نعیمه         به خبر

۶۱/۱۹

    "

۸

      نسترن        الما سی

۵۸/۱۹

    "

۹

       فائزه          اسلامیان

۴۳/۱۹

    "

۱۰

       مهسا        باسلی زاده

۱۶/۱۹

    "

۱۱

       هد یه          جلا لیان

۱۵/۱۹

    "

۱۲

        الهه          آقا محمدی  

۰۳/۱۹

    "

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم تیر ۱۳۸۶ساعت 7:37  توسط مربی کامپیوتر  |